Uddannelse

Alle elever er sendt hjem

Arkivfoto

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser- og videregående uddannelser mfl. er fredag 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger.
Private institutioner opfordres til at gøre det samme. For kostelever skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner. Studerende hjemsendes med øjeblikkelig virkning og to uger frem fra fredag 13. marts.
Har studerende krav på at få undervisning, selv om de er sendt hjem?
Som udgangspunkt har alle studerende ret til undervisning. Uddannelsesstederne skal så vidt muligt gennemføre undervisning (fx via Skype, video eller på anden måde online) eller omlægge undervisningsaktiviteterne, så de studerendes uddannelsesforløb ikke bliver forsinket.
Får studerende SU, når de ikke møder op på deres uddannelsessted?
Ja. SU bliver fortsat udbetalt forud og på månedsbasis. Dog kan SU-udbetalinger, der skal behandles manuelt, risikere at blive forsinket.
Er der stadig frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 den 15. marts?
Ja. Ansøgningsfristen for optagelse i kvote 2 til erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universitetsbacheloruddannelser, er den 15. marts inden kl. 12. Du skal sende din ansøgning digitalt via www.optagelse.dk ved hjælp af NemID.
Hvordan foregår det på de uddannelser, hvor der er optagelsesprøver?
Situationen følges løbende, og der kan blive tale om ændringer. Du kan holde dig orienteret på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider. Uddannelses- og Forskningsministeriet er i løbende dialog med institutionerne om deres muligheder.
Hvad sker der, hvis en hel uddannelse bliver forsinket?
Hvis den studerende ikke kan gennemføre sin uddannelse inden for den maksimale studietid på grund af den ekstraordinære situation, får vedkommende mulighed for at forlænge sin studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet.
Der kan desuden søges om tillæg af SU-klip. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte ansøger. Den studerende skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og forsinkelsen.
Hvordan skal den studerende forholde sig, hvis vedkommende selv bliver syg?
Hvis man bliver syg, og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter i sit eget hjem, vil der være tale om et særligt forhold, som skal håndteres konkret.
Hvad hvis studerende ikke kan komme til eksamen?
Hvis etuddannelsessted ikke kan afvikle eksamen i den planlagte form, kan der blive tale om en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller eksamination online). Hvis en alternativ form ikke kan erstatte den normale eksamensform, skal en ekstraordinær eksamen tilbydes så snart det er muligt.
Hvad kommer der til at ske med praktikforløb?
Hvis det er muligt, skal praktik gennemføres. Hvis et praktikforløb bliver afbrudt, skal uddannelsesstedet vurdere, om praktikken kan anses for gennemført alligevel. Hvis praktikken ikke kan anses for gennemført, skal det vurderes, hvilke faglige mangler der er. De studerende skal have mulighed for at gennemføre praktik på et senere tidspunkt i uddannelsen, men hvis det ikke kan lade sig gøre kan det blive nødvendigt med anden undervisning, afløsningsopgave el.lign., som kan erstatte praktikforløbet. Hvis det betyder, at den studerende bliver forsinket i din uddannelse, skal vedkommende have mulighed for at forlænge sin studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet.

Kommentarer